Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 februari 2022.

Privacybeleid SchoonH2O
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevens die verzameld of gebruikt worden door SchoonH2O BV, gevestigd aan Stek 11 te Hardinxveld-Giessendam of de hieraan gelieerde ondernemingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor een overzicht van al onze vestigingen verwijzen wij u naar de contactgegevens per vestiging.
 
Wij waarderen de interesse die u toont in SchoonH2O BV door een bezoek aan onze website www.schoonh2o.nl of verwante communicatiekanalen, zoals onder andere sociale media (Linkedin, Twitter, Facebook en dergelijke). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die SchoonH2O BV verzamelt tijdens uw interacties met SchoonH2O BV, zoals wanneer u onze website bezoekt of bij ons een serviceaanvraag doet.
 
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van persoonsgegevens
Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website: Opslaan van gegevens in verband met een serviceaanvraag. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming opslaan. Wij verwijzen in dit kader naar de specifieke privacyverklaring die u te zien krijgt bij de module ‘service’.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren
Wij verwerken uw gegevens voor een serviceaanvraag om uw aanvraag in behandeling te nemen en deze verder af te handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
SchoonH2O BV zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal SchoonH2O BV uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Op onze website staan daarnaast links die onze website verbindt met websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van deze derden.

Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor het gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring door voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SchoonH2O BV neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd. Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ICT-voorzieningen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot onze website. Zo gebruiken wij firewalls, hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Wij bewaren uw persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met het oog op de hierboven genoemde doeleinden.

Cloud
SchoonH2O BV heeft licenties voor software waarbij er gebruik wordt gemaakt van een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen kunnen worden op verschillende locaties over de hele wereld. SchoonH2O BV heeft contractuele maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en te garanderen dat uw gegevens alleen gebruikt worden in verband met de hierboven genoemde doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SchoonH2O BV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SchoonH2O BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correcte in de door SchoonH2O BV via haar website over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SchoonH2O BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonh2o.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SchoonH2O BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging van het privacybeleid
Om te zorgen dat de privacyverklaring in overeenstemming blijft met de geldende wet- en regelgeving zullen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Daarnaast is in de privacyverklaring terug te vinden wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is aangepast. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SchoonH2O BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons 085 – 105 13 18 of via info@schoonh2o.nl.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is inwerking getreden op d.d. 24 oktober 2022

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM